Home
Brochure
Download brochure

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Plan Plan Internet B.V.
9 augustus 2006

Algemene leveringsvoorwaarden van Plan Plan Internet B.V., gevestigd te Assen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder nummer 04070020.

1. Begripsbepaling en definities

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Plan Plan Internet B.V. wordt gesloten. Producten en diensten van Plan Plan Internet B.V.: de door Plan Plan Internet B.V. te exploiteren producten en diensten waarbij bijvoorbeeld door de klant beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden. Hieronder kunnen ondermeer vallen de productie, plaatsing en het gebruiksrecht van websites en applicaties, het gebruiksrecht en registratie van een internet domein, POP e-mailfaciliteiten, het ter beschikking stellen van schijfruimte op de server, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per elektronische mail of fax bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Plan Plan Internet B.V. Hosting: het bieden van schrijfruimte voor een website en/of applicatie op een server van Plan Plan Internet B.V., het bieden van schijfruimte voor e-mailberichten en alle activiteiten met betrekking tot een domeinnaam.

2. Verplichtingen van Plan Plan Internet B.V.

Plan Plan Internet B.V. spant zich in voor:
Plan Plan Internet B.V. kan echter geen onbelemmerde toegang tot het internet garanderen, noch dat ten alle tijde gebruik gemaakt kan worden van de Plan Plan Internet B.V. diensten.

Plan Plan Internet B.V. onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking aan derden, tenzij Plan Plan Internet B.V. hiertoe krachtens de wet of een rechtelijke uitspraak verplicht is.

3. Verplichtingen van de klant

De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de server van Plan Plan Internet B.V.

Het is de klant niet toegestaan om de server en/of de beschikbare schijfruimte te gebruiken voor handelingen of gedragingen die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code commissie of deze overeenkomst. Hieronder vallen, maar beperkt zich niet uitsluitend tot de volgende handelingen:
De klant geeft bij deze toestemming aan Plan Plan Internet B.V. zijn persoonsgegevens op te nemen in een registratiesysteem van Plan Plan Internet B.V., welke nodig zijn voor de administratie en beheerstaken. Op verzoek van de klant zal Plan Plan Internet B.V. de door Plan Plan Internet B.V. verwerkte en te verwerken gegevens schriftelijk of per e-mail openbaren en/of wijzigen.

De klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van de toegekende inlognamen en wachtwoorden.

4. Toepasselijkheid

Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Plan Plan Internet B.V. Algemene voorwaarden van de klant c.q. derden worden door Plan Plan Internet B.V. en de klant nadrukkelijk van de hand gewezen.

5. Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Plan Plan Internet B.V. gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Plan Plan Internet B.V. schriftelijk of per elektronische mail of fax anders is vermeld. Een aanbieding of offerte gedaan door Plan Plan Internet B.V. heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, behoudens herroeping.

6. Aanvang van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend door de klant, ontvangen en geaccepteerd door Plan Plan Internet B.V. Overeengekomen vergoedingen dienen te zijn bijgeschreven op de door Plan Plan Internet B.V. aan te geven bank- of girorekening. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden.

7. Duur en beëindiging

Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen. Contracten worden steeds stilzwijgend verlengd met een zelfde periode tenzij de klant uiterlijk drie maanden voor het afloop van het lopende contract schriftelijk opzegt bij Plan Plan Internet B.V. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Plan Plan Internet B.V. het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te beëindigen indien de klant aan één of meer van zijn verplichtingen, waaronder die uit artikel 3, jegens Plan Plan Internet B.V. niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt. Plan Plan Internet B.V. heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

Voor de bouw van een website en applicatie geldt verder:
Ontbinding van de overeenkomst door de klant is uitsluitend mogelijk onder de hierna te noemen voorwaarden. Indien de klant de overeenkomst wilt ontbinden in de periode liggend tussen de datum van ondertekening van de overeenkomst en de aanvang van de bouw van de website/-applicatie is de klant Plan Plan Internet B.V. een bedrag verschuldigd die gelijk is aan 25% van het overeengekomen totaalbedrag. Indien de klant de overeenkomst wilt ontbinden nadat de bouw van de website/-applicatie is aangevangen, is de klant een bedrag verschuldigd die gelijk is aan 75% van het totaalbedrag. De klant krijgt hiervoor een bericht via elektronische mail, post of fax, hetgeen tevens als bewijs voor aanvang van de bouw geldt. Na oplevering van de website/-applicatie, product of dienst, is het niet meer mogelijk de overeenkomst te ontbinden en restitutie is niet mogelijk. De klant is in dat geval Plan Plan Internet B.V. het totaal overeengekomen bedrag verschuldigd. Het willen ontbinden dient schriftelijk aan Plan Plan Internet B.V. kenbaar gemaakt te worden.

Voor hosting geldt verder:
Plan Plan Internet B.V. is bevoegd de hostingovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of de diensten tijdelijk dan wel permanent te staken indien de klant:
Bij het heropstarten van een gestaakte dienst worden heropstartkosten in rekening gebracht. Heropstarten zal pas gebeuren nadat de heropstartkosten zijn bijgeschreven op de bankrekening van Plan Plan Internet B.V.

Voor maat- en standaardsoftware geldt verder:
Ontwikkeling van maatsoftware dient te worden gezien als een inspanningsverplichting. Alle ontwikkelingskosten, waarop bij offerte niet kon worden gerekend, die ontstaan ten gevolge van wijzigingen in de specificaties van opdrachtgever tijdens de ontwikkeling of die mochten ontstaan tijdens de implementatie van de ontwikkelde software worden derhalve aan opdrachtgever doorberekend op basis van nacalculatie. De levering van maat- en/of standaardsoftware geeft slechts recht op het niet-exclusieve gebruik van de betrokken programma's, voor het overeengekomen aantal gebruikers op de overeengekomen locaties. Op de levering van maat- en/of standaardsoftware zijn de bepalingen als vermeld in de Software Licentie Overeenkomst van toepassing. Deze Software Licentie Overeenkomst maakt een onverbrekelijk deel uit van deze Algemene leveringsvoorwaarden, als ware zij daarin letterlijk opgenomen. Indien software wordt gebruikt in combinatie met verkeerde of defecte hardware of in combinatie met daartoe niet geëigende software, kan door de klant geen aanspraak worden gemaakt op enigerlei garantie.

8. Levering en leveringstijd

De bouw van een website c.q. applicatie start zo spoedig mogelijk na voldaan te hebben van de aanbetaling welke in de overeenkomst is overeengekomen of op een later af te spreken tijdstip. De klant verplicht zich teksten en ander benodigd materiaal aan te leveren binnen een termijn van maximaal één maand na het aangaan van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. De levertijd van de website wordt vastgelegd in de overeenkomst en kan uitsluitend door Plan Plan Internet BV worden verlengd door niet voorziene feiten. Na de bouw en na schriftelijke opdracht van de klant zal Plan Plan Internet B.V. de website plaatsen op de internetserver van de klant.

Een hostingcontract vangt aan op de eerste van de maand volgend op de datum waarop het hostingcontract door de klant is ondertekend, danwel een nader overeen te komen datum.

9. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Plan Plan Internet B.V. niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder vallen onder meer, doch niet uitsluitend, storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.

Tijdens overmacht worden verplichtingen van Plan Plan Internet B.V. opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan tien (10) dagen is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, behoudens bij de bouw en het ontwerp van een website/-applicatie, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

10. Prijzen

Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn in euro's en exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen, tenzij anders is vermeld. Plan Plan Internet B.V. heeft het recht de tarieven te wijzigen. In verband met de inflatie en indien nodig kunnen de prijzen periodiek en zonder aankondiging worden aangepast.

11. Betalingsvoorwaarden

De betalingsverplichting van de klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. Elke factuur dient binnen dertig (30) dagen te worden betaald aan Plan Plan Internet B.V. De klant is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan en/of anders is overeengekomen, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan op door Plan Plan Internet B.V. aan te geven wijze. Indien de klant hier niet aan voldoet behoudt Plan Plan Internet B.V. het recht het desbetreffende account (tijdelijk) te blokkeren en/of eventuele andere werkzaamheden (tijdelijk) op te schorten. Plan Plan Internet B.V. stuurt de klant per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Indien de klant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de klant de bezwaren binnen twee weken na de datum aan Plan Plan Internet B.V. kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Plan Plan Internet B.V. een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bij niet tijdige betaling brengt Plan Plan Internet B.V. een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan 1% per maand, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van incassering. Bij niet tijdige betaling is de klant administratiekosten van € 35,- excl. BTW verschuldigd. Bij uitblijvende betaling zal Plan Plan Internet B.V. de vordering ter incasso uit handen geven. De klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en de administratiekosten gehouden tot de vergoeding van alle door Plan Plan Internet B.V. geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 200,- excl. BTW.

12. Intellectuele eigendomsrechten

De klant dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken te respecteren en vrijwaart Plan Plan Internet B.V. ter zake van enige aanspraak. De klant dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van door Plan Plan Internet B.V. uitgevoerde overeenkomsten te respecteren.

Alle door Plan Plan Internet B.V. vervaardigd materiaal, waaronder (maat)software is en blijft eigendom van Plan Plan Holding B.V. tenzij anders wordt overeengekomen. Het vervaardigde materiaal mag nimmer door derden worden gebruikt, tenzij dit met Plan Plan Internet B.V. schriftelijk is overeengekomen. Het wijzigen of aanvullen van het vervaardigde materiaal in welke vorm dan ook is niet toegestaan.

13. Eigendomsvoorbehoud

Geleverde hardware, geleverde en/of ter beschikking gestelde (maat)software alsmede installatiematerialen blijven eigendom van Plan Plan Internet BV totdat de hiervoor gefactureerde en/of andere verschuldigde kosten aan Plan Plan Internet BV zijn voldaan.

14. Aansprakelijkheid

Plan Plan Internet B.V. is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Plan Plan Internet B.V. weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Plan Plan Internet B.V. kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Plan Plan Internet B.V. of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende of na de relatie met Plan Plan Internet B.V. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Plan Plan Internet B.V. slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde en indien reeds betaald, van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Plan Plan Internet B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade gederfde omzet of winst en verlies of beschadiging van data. De klant vrijwaart Plan Plan Internet B.V. voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de klant geleverde producten en diensten alsmede tegen alle aanspraken van derden terzake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de klant van de toegang tot het internet, dan wel door het niet nakomen van de klant van zijn of haar verplichtingen uit deze overeenkomst. Plan Plan Internet B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie via het internet. Plan Plan Internet B.V. is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. Plan Plan Internet B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door de klant aangeleverd materialen. De klant is aansprakelijk voor alle schade die Plan Plan Internet B.V. en/of de klant mocht lijden ten gevolge van een aan de klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. Wijzigingen in de gegevens van de klant dient de klant direct schriftelijk mede te delen aan Plan Plan Internet B.V. Als de klant dit niet doet, is de klant aansprakelijk voor eventuele schade die Plan Plan Internet B.V. als gevolg daarvan lijdt.
Bij het aangaan van een overeenkomst kunnen aan de klant aanvullende voorwaarden worden voorgelegd. De klant dient deze, na kennis te hebben genomen van de inhoud, te ondertekenen. Plan Plan Internet B.V. is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van:
Plan Plan Internet B.V. is indien de overtreding zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder dat een recht op schadevergoeding van de klant jegens Plan Plan Internet B.V. ontstaat.

15. Overdracht van rechten en verplichtingen

Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

16. Buitengebruikstelling

Plan Plan Internet B.V. is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de server, applicatie en/of producten en/of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud en/of aanpassingen ter verbetering van het systeem of de applicatie, zonder dat hierdoor recht op schadevergoeding van de klant jegens Plan Plan Internet B.V. ontstaat.

Plan Plan Internet B.V. heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Plan Plan Internet B.V. niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene leveringsvoorwaarden. Plan Plan Internet B.V. zal de klant hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Plan Plan Internet B.V. kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens en na de buitengebruikstelling bestaan. Tot indienststelling wordt weer overgegaan nadat de klant binnen een door Plan Plan Internet B.V. gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag aan heropstartkosten heeft voldaan.

17. Reclame

De klant dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk acht (8) dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Plan Plan Internet B.V. vervalt. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen acht (8) dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Plan Plan Internet B.V. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. Reclame schort de verplichtingen van de klant niet op.

18. Wijziging van de voorwaarden

Plan Plan Internet B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met dien verstande dat deze pas dan ingaan op de datum dat een nieuwe abonnementsperiode of nieuwe c.q. aanvullende opdracht van kracht wordt.

19. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Alle geschillen tussen partijen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen, uitsluitend worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter te Assen. Indien bij gerechtelijke uitspraak één of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Plan Plan Internet B.V. en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Plan Plan Internet BV
Winkler Prinsstraat 13
9403 AZ Assen
T (0592) 333 600
E info@ppibv.nl
W www.ppibv.nl

K.v.K. 04070020
BTW nr. NL8119.37.343.B01
© 2024 Plan Plan Internet BV   |   Disclaimer   |   Privacy Statement   |   Algemene leveringsvoorwaarden